Financieel verslag 2015

FINANCIEEL VERSLAG

De doelstelling van onze centra is zeker niet "winst maken".  Iedereen zal echter begrijpen dat het noodzakelijk is voor hun duurzaamheid om een goed financieel evenwicht te behouden. Dit is een permanente opdracht en hier is het resultaat.

Net als vorig jaar presenteren we een overzicht van de financiële situatie van onze vzw's. Deze oefening is niet bedoeld om u te overspoelen met cijfers, maar om u te informeren over de belangrijkste financiële posten. Aangezien het boekjaar 2016 op dit moment nog niet afgerond is, stellen we u de gegevens van 2015 voor. Deze betreffen de mandala gevormd door de drie centra: Nalanda, Schoten en Yeunten Ling. De administratieve organisatie maakt inderdaad een zogenaamde geconsolideerde voorstelling van de jaarrekening mogelijk.

Het is gebruikelijk om de resultaten van een boekjaar te vergelijken met die van het voorgaande jaar. Dit is dit jaar niet het geval, gezien de aanzienlijke meerwaarde die de verkoop van de gebouwen in Cadzand gegenereerd heeft. Daarom is het aangewezen om de rubrieken ter vergelijken zonder 'Buitengewone resultaten'. De cijfers tussen haakjes tonen de evolutie ten opzichte van 2014.

OPBRENGSTEN, KOSTEN EN CASH FLOW

In totaal vertegenwoordigen de inkomsten een bedrag van € 1.533.261,87 (+€ 117.813,46). De lopende uitgaven bedragen € 1.391.252,93  (- € 4.155,40), inclusief afschrijvingen.

De betaalde interesten komen op € 36.968,62 (- € 17.035,53), ten opzichte van € 3.462,45 aan opbrengsten uit financiële producten (+ € 2.926,96). Het resultaat voor buitengewone resultaten is positief, ten bedrage van € 108.502,77, terwijl het negatief was in 2014, ten bedrage van

€ 33.428,58. Dan is er nog een positief saldo van € 4.577,17 voor uitzonderlijke kosten en opbrengsten (eenmalige operaties), en een roerende voorheffing van € 542,96. De op deze manier gegenereerde cash flow (positieve resultaten + niet-betaalde kosten, in casu afschrijvingen) heeft een positieve invloed ten belope van € 346.814,46 gehad op de kassituatie van onze centra.

EVOLUTIE VAN DE SCHULDENLAST EN BESTEMMING VAN DE VRIJGEKOMEN MIDDELEN

De beslissing in 2014 om de opbrengst van de verkoop van Cadzand aan te wenden voor een vermindering van de bankleningen heeft een aanzienlijke impact gehad door het structureel verlagen van de financiële lasten.

Daarom is volgens dezelfde logica eind 2016 ook besloten om de lening af te lossen die een last was voor de kassituatie. Dus blijft nu alleen één grote lening over, diegene die is aangegaan voor de bouw van de nieuwe tempel in Yeunten Ling. Eind 2016 bedraagt het saldo van het terug te betalen kapitaal € 653.662,10.

Naast de vermindering van de schulden zijn ook noodzakelijke werkzaamheden die vertraging hadden opgelopen (afwerking van de daken van de tempel en de studio's, evenals de aanpassing van het kasteel) opgestart in Yeunten Ling. Dit zijn werken van lange adem, die de teams van de drie centra met uw hulp aanpakken.

CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN:

Zoals u kon lezen zijn de ontvangsten gestegen bij gelijkblijvende kosten. Het zijn de dagelijkse inspanningen van allen die dit mogelijk maken.

De Raad van Bestuur wil daarom alle medewerkers en vrijwilligers feliciteren voor hun inzet voor de goede werking van onze instituten. De hier voorgestelde positieve resultaten stellen ons in staat om de toekomst en de nodige investeringen aan te pakken. Einde 2016 werden, ten gevolge van de toename van de activiteiten, strategische keuzes gemaakt met betrekking tot veiligheid, herstelwerkzaamheden en personeel.

Dank aan iedereen!